Toezicht

Het toezicht op de dagelijkse gang van zaken vanuit de vennoten is ondergebracht bij de vennoot Stichting ECN. Stichting ECN heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit onafhankelijke deskundigen en houdt toezicht op de grote lijnen. De leden hebben vaste benoemingstermijnen en diverse expertises. De raad beoordeelt de jaarlijkse begroting en de jaarrekening en doet voorstellen voor vaste en variabele beloningen.


Raad van Toezicht ECN
De Raad van Toezicht van ECN houdt toezicht op het beleid van de Directie van ECN en staat deze met advies bij. De samenstelling van de Raad van Toezicht van ECN ziet er als volgt uit:

  • Dr. H.P.M. Knapen (voorzitter)
  • Mr. L.L. Pool
  • Prof. dr. ir. A.H.M. Verkooijen
  • Drs. P.G. Winters
  • Dr. ir. B.C. Fortuyn
  • Dr. M.M.G. Pubben


De leden van de Raad van Toezicht worden, op voordracht van de Raad van Toezicht, benoemd door de minister van Economische Zaken. De Raad van Toezicht overlegt bij het maken van de voordracht met de Directie en de ondernemingsraad van ECN. Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van vier jaar en is maximaal eenmaal herbenoembaar.

Overig toezicht
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), welke valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu, houdt toezicht op NRG voor de toepassing van de vergunning in het kader van de Kernenergiewet.Het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meet in opdracht van de ANVS periodiek de lozing van radioactieve stoffen en gassen in het milieu. 
Euratom en de International Atomic Energy Agency (IAEA) houden vier keer per jaar toezicht door inspecties op het gebruik van splijtstoffen door NRG en de administratie daarvan. Eénmaal per jaar is dit een totale controle.