Lektesten

Vanuit het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) geldt de verplichting om jaarlijks (ingekapselde) bronnen met een bepaalde activiteit te controleren op lekken. De potentieel besmette oppervlakken dienen conform een vastgesteld protocol op radioactieve besmetting te worden gecontroleerd, de zogenaamde lek- of veegtesten.

In de Kernenergiewetvergunning van organisaties zijn voor vergunningplichtige bronnen specifieke voorschriften opgenomen. Deze controles mogen uitsluitend door of onder verantwoordelijkheid van een geregistreerd stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend worden uitgevoerd.

NRG beschikt over een groot aantal stralingscontroleurs, die dergelijke controles voor u uit kunnen voeren.