Beoordeling van verouderings- beheersing

Het beheersen van veroudering is een belangrijk aspect in het zekerstellen van de veiligheid en betrouwbaarheid van een installatie. Verouderingsbeheersing begint bij het ontwerp van de installatie. Door het gebruik van geschikte materialen en door rekening te houden met de omgevings- en bedrijfscondities kan veroudering immers worden voorkomen. 

Tijdens normaal bedrijf is het van belang mogelijke veroudering te volgen en indien nodig maatregelen te nemen. Door periodieke beproevingen en inspecties, preventief onderhoud en monitoring wordt zeker gesteld dat veiligheids- en veiligheidsrelevante SSCs hun beoogde functie kunnen (blijven) vervullen.

NRG heeft diverse nucleaire installaties ondersteund bij het beoordelen van de bestaande  verouderingsbeheersing (in het Engels Ageing Management Review (AMR)). Uit deze beoordeling volgen voorstellen voor verbetering. Verbetervoorstellen kunnen suggesties zijn voor het uitvoeren van additionele beproevingen, inspecties etc., maar bijvoorbeeld ook de het structureren van verouderingsbeheersing middels een procedure. Natuurlijk kunnen wij in overleg met de nucleaire faciliteit ook ondersteunen bij het implementeren van de verbetervoorstellen.

NRG REFERENTIES

- NRG heeft EPZ ondersteund bij de rechtvaardiging van LTO voor de kerncentrale Borssele (KCB). Hiervoor is onder meer het LTO concept in samenwerking met EPZ uitgewerkt. Er zijn vermoeiingsanalyses uitgevoerd en er is ondersteund bij de review van verouderingsbeheersing. In 2013 heeft EPZ de vergunning voor verlenging van de bedrijfsvoeringsperiode tot 2034 van het Bevoegd Gezag ontvangen.

Aangezien Borssele een van de eerste kerncentrales in Europa is waarvan de ontwerplevensduur van veertig jaar verlengd is tot zestig jaar, beschikt NRG hierdoor over unieke kennis en ervaring. Deze kennis en ervaring worden gebruikt om andere kerncentrales te ondersteunen.

- NRG heeft daarnaast de kerncentrales van Ringhals ondersteund bij het opstellen van de LTO methodiek. Door het geven van verschillende workshops zijn de verschillende LTO activiteiten toegelicht en is gekeken hoe bestaande/lopende activiteiten gebruikt kunnen worden voor de LTO rechtvaardiging.

- NRG heeft voor de onderzoeksreactor in Petten de verouderingsbeheersing van alle veiligheids- en veiligheidsrelevante SSCs beoordeeld.