Veiligheids- en Betrouwbaarheids- analyses

Veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid zijn zeer veelgehoorde kreten als het gaat om het ontwerp van kritische installaties. NRG zet de expertise van het team RMC in op een breed scala aan vakgebieden die te maken hebben met veiligheids-, betrouwbaarheids- en beschikbaarheidsanalyses. Op deze pagina een greep uit de verzameling projecten en werkzaamheden waar RMC zich mee bezig houdt.

Externe veiligheid windturbines / Risicozonering windturbines
Met de opkomst van windenergie als alternatieve energiebron in Nederland is er meer en meer behoefte aan analyse en toetsing van de risico’s van een falende windturbine op zijn omgeving.

NRG voert ruim 20 jaar kwantitatieve risicoanalyses uit waarmee de trefkans van nabijgelegen objecten als gevolg van het vallen van falende windturbine-onderdelen wordt bepaald. NRG maakt daarbij gebruik van in-house ontwikkelde luchtkrachten-simulatiemodellen en heersende windrichtingverdelingen om een zo waarheidsgetrouw mogelijke schatting van de trefkans te realiseren.

Tevens is NRG mede-auteur van eerdere versies van het Handboek Risicozonering Windturbines (HRW), waarin de reken- en toetsingsmethodieken met betrekking tot het bepalen van de trefkans van objecten in de nabijheid van windturbines zijn uiteengezet. Ook heeft NRG expertise geleverd bij de totstandkoming van de meest recente uitgave van het HRW. Mede vanwege de bekendheid van de RMC specialisten met het Handboek is NRG een belangrijke speler op het gebied van de beoordeling en/of uitvoering van externe veiligheidsanalyses voor windturbines.

System Safety van de BOXER
NRG is nauw betrokken geweest bij het ontwikkelingsproces van de BOXER, een recent in bedrijf genomen 8-wielig pantservoertuig van Defensie. NRG was verantwoordelijk voor de analyses van veiligheidsrisico’s voor personen werkzaam in en om de BOXER.

De risicoanalyses maakten deel uit van het ontwikkelingsproces van het voertuig en zijn gebaseerd op bestaande System Safety-methodieken. In deze methodiek wordt gebruik gemaakt van o.a. Failure Mode Effect Analysis (FMEA)/Failure Mode Effect and Criticality Analysis (FMECA) en foutenboomanalyse.

Met behulp van de analyses zijn veiligheidsrisico’s van het voertuig in een vroeg stadium geïdentificeerd, en bijbehorende ontwerpwijzigingen aanbevolen.

Leveringsbetrouwbaarheid meetgegevens LMW
Binnen het Landelijk Meetnet Water (LMW) worden in het hele land en op zee verschillende actuele parameters gemeten, zoals waterhoogten, debieten en windsnelheden. Deze parameters zijn van essentieel belang voor de modellen die het verloop van de waterstand voorspellen op belangrijke plaatsen in het waternetwerk, zoals nabij de Maeslantkering.

NRG heeft op verzoek van Rijkswaterstaat de leveringsbetrouwbaarheid van deze meetgegevens geanalyseerd. De analyses worden gebruikt om de zwakke punten in het LMW te identificeren en leiden tot aanbevelingen om de betrouwbaarheid van het LMW te verhogen.

Hazard and Operability Analysis (HAZOP)
RMC team heeft ruime ervaring met de Hazard and Operability analyse techniek (HAZOP), zowel voor nucleaire als niet nucleaire opdrachtgevers. Zo zijn er de afgelopen jaren analyses uitgevoerd voor onder meer HFR Petten, Hot Cell labs, Fontijne en Iter.

Management of Change
Jarenlange ervaring in de nucleaire sector op het gebied van Change Engineering wordt gebruikt om procedures aan te scherpen op het gebied van de beheersing van veranderingen in de installaties. Hiertoe worden IAEA richtlijnen geconcretiseerd en toegepast, zodanig dat de bedrijfsconfiguratie bekend en beheerd blijft.