Radiological Impact Assessment

NRG biedt organisaties ondersteuning bij het opstellen van een een radiological impact assessment (RIA). In een dergelijk assesment worden de gevolgen berekend van handelingen en werkzaamheden waarbij mens en milieu worden blootgesteld aan straling. Een dergelijke analyse is bijvoorbeeld vereist bij het indienen van een vergunning in het kader van de Kernergiewet (KeW), en ook voor een milieueffectrapportage (MER). 

NRG beschikt over een aantal verspreidingsmodellen waarmee Radiological Impact Assessments van uiteenlopende complexiteit kunnen worden aangepakt. De specialisten van NRG zijn vertrouwd met state-of-the-art modelleringssoftware en leveren daarmee desgewenst maatwerk. Radiological Impact Assesments kunnen worden opgesteld voor de volgende scenario’s:

  • Afscherming van straling
  • Verspreiding van radionucliden in lucht
  • Verspreiding van radionucliden water


Afscherming van straling
NRG beschikt over zowel eenvoudige als complexe software voor het berekenen van transmissiefactoren en de afscherming van materialen voor verschillende typen straling.  Daarbij geven we adviezen over het optimaal dimensioneren van afschermingsmiddelen, het inrichten van ruimtes en het kiezen voor de juiste afschermingsmaterialen. Ook kunnen we  adviseren over het afschermen van radioactieve bronnen en de persoonlijke bescherming van medewerkers.

Verspreiding van radionucliden in de lucht
Bij grotere nucleaire installaties, zoals kernreactoren maar ook bij radionuclidenlaboratoria en cyclotrons, vindt verspreiding van radionucliden via de lucht naar de omgeving plaats. Onder onvoorziene omstandigheden, zoals bij brand, treedt mogelijkerwijs een grotere emissie vanradioactieve stoffen. Voor een KEW-vergunning is een analyse van de gevolgen van deze emissies voor mens en milieu verplicht.
De software waarmee NRG de emissies van radionucliden in lucht modelleert  is gebaseerd op een Gaussisch pluim model en voldoet aan de Richtlijnen van het Nieuw Nationaal Model dat door de Nederlandse overheid wordt voorgeschreven.Voor complexe situaties, waarbij rekening moet worden gehouden met invloeden van de gebouwde omgeving , beschikt NRG over Computational Fluid Dynamics software.

Verspreiding van radionucliden in water
Bij nucleaire installaties, waaronder kernreactoren, vindt normaliter ook verspreiding van radionucliden via het water plaats. Onder onvoorziene omstandigheden, zoals bij een overstroming, treedt mogelijkerwijs een grotere lozing van radioactiviteit op. Voor een KEW-vergunning is een analyse van de gevolgen van deze lozingen voor mens en milieu verplicht.

NRG beschikt over een internationaal gevalideerd 3D hydrologisch model waarmee de verspreiding van radionucliden in water gemodelleerd kan worden. Dit model is uniek, doordat het naast een accurate beschrijving van de waterstromingen, ook de verspreiding van radionucliden in biota (dieren en planten) en sedimenten nauwkeurig in kaart kan brengen.

NRG adviseert en ondersteunt op zowel nationaal als internationaal niveau klanten met het berekenen van de verspreiding van radionucliden in water.