Veiligheids- evaluaties & Safety Cases

Vanuit de Kernenergiewetvergunning hebben vergunninghouders van nucleaire faciliteiten de verplichting om periodiek veiligheidsevaluaties te verrichten. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal zijn deze zogenaamde 'zelfevaluaties' een veelvuldig gebruikt instrument om nucleaire faciliteiten te toetsen aan de meest recente technieken en veiligheidsnormen. Vanuit de IAEA (International Atomic Energy Agency) zijn hiervoor richtlijnen opgesteld.

NRG kan assisteren in het opstellen van een veiligheidsevaluatie in de vorm van de zogenaamde 2EVA’s, 5EVA’s en 10EVA’s, oftewel de 2-jaarlijkse, 5-jaarlijkse en 10-jaarlijkse evaluaties. Daarvoor beschikt NRG over ruime ervaring in het uitvoeren van deze evaluaties en is bekend met richtlijnen vanuit het IAEA en met de Nederlandse wet- en regelgeving.

Tijdens een veiligheidsevaluatie wordt getoetst of nog steeds aan de vergunningsuitgangspunten wordt voldaan. De 10-jaarlijkse veiligheidsevaluatie is de feitelijke 'Stand der Techniek'-evaluatie, waarbij gekeken wordt naar internationale ontwikkelingen op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De 10-jaarlijkse veiligheidsevaluatie betreft dus een meer omvangrijke evaluatie dan de 2-jaarlijkse of 5-jaarlijkse veiligheidsevaluatie, waarbij ook de uitgangspunten zelf worden vergeleken met nieuwe ontwikkelingen inzake de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Vanuit de 10EVA kunnen verbeterpunten naar voren komen. Deze verbeterpunten dienen binnen 3 jaar na de 10EVA geïmplementeerd te zijn.

Safety Case
Voor een nieuwe nucleaire faciliteit of de uitbreiding of wijziging van een nucleaire faciliteit is het veelal noodzakelijk een volledige en integrale veiligheidsbeoordeling (Safety Case) op te stellen. In de Safety Case wordt zeker gesteld dat de nucleaire faciliteit veilig kan worden bedreven.  Hiervoor moet worden aangetoond dat de nieuwe of gewijzigde faciliteit met eventuele aanvullende controles, inspecties, testen, procedures en ‘voorwaarden voor bedrijf’ voldoet aan de nucleaire veiligheidsprincipes. Denk aan het ‘Defence in Depth’-concept en het Barrièreprincipe. Daarnaast vormen de deterministische en probabilistische veiligheidsanalyses een belangrijk onderdeel van de Safety Case.

Om tot een gedegen Safety Case te kunnen komen, is het belangrijk om kennis en ervaring van de operationeel medewerkers te gebruiken. Zij kennen de installatie immers als geen ander. NRG brengt hierbij ook nog eens haar eigen operationele kennis en ervaring mee. Dit maakt dat onze consultants goed in staat zijn de algehele Safety Case op te stellen. De veiligheidsbeoordelingen van NRG resulteren veelal in een aantal praktische aanbevelingen voor verdere verbetering van de veiligheid.

NRG REFERENTIES

In de lange lijst van 10EVA’s waaraan NRG heeft bijgedragen staan, naast de faciliteiten waarvan NRG vergunninghouder is, ook de Kerncentrale Borssele, het Reactor instituut Delft en COVRA.