Meet- en Monitorings- programma

In elke vergunning worden eisen gesteld aan de maximaal toegestane risico’s die de vergunde toepassing met zich mee mag brengen. Deze risico’s zijn veelal gedefinieerd voor de werknemers, de veilige inrichting van ruimtes, de emissies naar het milieu en hoe de afvalstromen beheerd dienen te worden.

NRG is in staat om uw vergunningseisen zo (kosten-)efficiënt mogelijk te vertalen naar een meet- en monitoringsprogramma. Dit doen we voor uw medewerkers, waarbij we de optimale mix uitwerken tussen de verschillende vormen van persoonsdosimetrie en ruimtemonitoring. Maar ook kunnen we u adviseren over de keuze tussen lozingsberekeningen en lozingsmetingen, en welke meetsystemen of analysetechnieken daar het best bij passen. Tenslotte kunnen wij u ook helpen met het reduceren van de hoeveelheden radioactief afval.

Minstens zo belangrijk als het opzetten van een meet- en monitoring programma is het regelmatig controleren of het programma in de praktijk ook goed werkt. Om dit  vast te kunnen stellen helpen we klanten ook met het opzetten van een inspectieprogramma  om de effectiviteit van de stralingsbeschermingsorganisatie en de aangebrachte voorzieningen en meetprogramma’s te kunnen controleren. Ook hebben we een registratiesysteem ontwikkeld, waarin de resultaten van het meetprogramma kunnen worden vastgelegd, en waarin ook wordt getoetst of de vergunningsvoorwaarden niet worden overschreden. Deze registratie is onderdeel van het digitale Kernenegiewetdossier ReGuard.

Desgewenst kunnen we ook controlemetingen, audits en inspecties bij u op locatie uitvoeren.