Tritium-sanering nadert einde

23-07-2018

Na vijf jaar intensief saneren van het grondwater rondom de Hoge Flux Reactor is het einde in zicht.  Alle inspanningen hebben ertoe geleid dat er nauwelijks nog verhoogde concentraties tritium worden gemeten op het terrein. De komende maanden bouwt NRG de sanering af maar worden er nog steeds  maandelijkse en halfjaarlijkse controlemetingen uitgevoerd. Het plan van aanpak hiervoor is recentelijk goedgekeurd door Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

In totaal hebben we zo’n 24.000 m3 grondwater onttrokken de afgelopen 5 jaar, waarmee meer dan 90% van de aanwezig hoeveelheid tritium is verwijderd. Gedurende de sanering van het water met de vaste speciale installaties voerden we wekelijkse metingen uit. Dit gaf ons de gelegenheid om flexibele saneringsinstallaties gericht in te zetten op plekken waar de tritiumsanering het meest effectief was. Meer dan een jaar geleden zagen we dat de concentraties tritium in het grondwater sterk afnamen en de sanering minder effectief werd. Op dat moment hebben wij het verzoek ingediend bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) om op risico gebaseerde saneringslimieten te mogen gebruiken en een vernieuwd plan van aanpak op te stellen om de tritiumsanering te kunnen afbouwen.

Studie RIVM
De ANVS heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opdracht gegeven om het voorstel van NRG te toetsen op de radiologische gevolgen voor mens en milieu. Volgens dit advies zijn de radiologische consequenties zeer beperkt. Op basis van de meest onwaarschijnlijke scenario’s komt het RIVM tot de inschatting dat de maximaal opgelopen dosis voor de bevolking op een niveau blijft dat als onbeduidend beschouwd kan worden.

Effecten watersysteem van het duingebied
In de besluitvorming door de ANVS is naast veiligheid ook rekening gehouden met de balans  tussen het verwijderen van tritium en zo min mogelijk verstoring van het watersysteem in de duinen. Gezien de beperkte schade die het tritium kan veroorzaken volgens analyses van het RIVM, is het niet verstandig om wel schade in de duinen te veroorzaken met maatregelen die slechts een klein effect hebben. Tot slot is de nog aanwezige tritiumverontreiniging relatief klein, bijvoorbeeld kleiner dan de wettelijke vrijstellingsgrens voor lozingen van tritium naar de lucht of naar het openbaar riool.

Achtergrond tritiumsanering
In 2012 is er tritium gemeten in het grondwater in de bodem bij de Hoge Flux Reactor. De oorzaak was een lekkage in een transportleiding, die alleen wordt gebruikt tijdens onderhoudsstops om bassinwater tijdelijk op te slaan in een opslagtank. Deze leiding is toen direct vervangen. Om de tritiumverontreiniging te verwijderen, is NRG in februari 2013 gestart met saneren door het oppompen van grondwater. 


Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:

Voorlichting NRG
+31 224 56 4653
pers@nrg.eu