Privacy Statement

Privacy Verklaring NRG

1. Identiteit

Dit is de privacyverklaring van Nuclear Research and consultancy Group v.o.f., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37082135 (“NRG”).

2. Algemeen

NRG respecteert de privacy van alle betrokkenen van wie wij persoonsgegevens verzamelen en zal persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de doeleinden en manieren van gegevensverwerking als omschreven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens door NRG.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens door NRG. NRG is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op de NRG of NDRIS website bereikbaar zijn. NRG verzamelt geen informatie die verbonden is aan het gebruik van onze websites nrg.eu en ndris.nl. Als u via onze websites de websites van derden benadert, kunnen deze derden mogelijk wel cookies plaatsen. Wij raden u daarom aan om als u via onze websites de websites van derden benadert, telkens de privacy statement en disclaimer van die andere websites te raadplegen.

NRG verwerkt persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Nederlandse privacywetgeving daaraan stelt. Sinds 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

NRG zorgt voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen.

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt, in de uitvoering van de overeenkomst met u of als wij op basis van wet- of regelgeving daartoe verplicht zijn.

3. Doelen van verwerking

NRG verzamelt persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het verstrekken van informatie aan u, het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van offertes aan of het uitvoeren van overeenkomsten met de organisatie voor wie u werkzaam bent of die u vertegenwoordigt, het afhandelen van sollicitaties, het verwerken van aanmeldingen voor trainingen en het registreren van bezoekers aan en het bewaken van de toegangscontrole tot onze locaties. NRG gebruikt uw persoonsgegevens  alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt of tijdens de uitoefening van een bij wet- of regelgeving  aan haar opgedragen taak.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan hierna genoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

3.1 Informatieverzoeken

Wanneer u contact met ons opneemt, slaan wij de informatie op die u ons heeft verstrekt, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, type verzoek en eventuele andere informatie die u ons heeft gezonden. De informatie die u in een van de formulieren achterlaat, wordt niet aan derden beschikbaar gesteld.

3.2 Aanmelding voor trainingen

Wanneer u zich via onze website aanmeldt voor een training of opleiding, slaan wij de informatie op die u ons heeft verstrekt, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, opleiding, behaalde certificering en eventuele andere informatie die u ons heeft gezonden. De informatie die u in een van de aanmeldformulieren achterlaat, wordt alleen aan derden beschikbaar gesteld voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de training, examinering en uitgifte van behaalde certificaten.

3.3 (Open) sollicitaties

Als u bij NRG solliciteert of als u reageert op een vacature die al dan niet op een website van NRG is geplaatst, kan het zijn dat u ons informatie over uzelf verstrekt, zoals uw CV. Wij gebruiken die informatie om uw sollicitatie of reactie af te handelen en bewaren deze informatie tot twee maanden nadat uw sollicitatie is afgehandeld. Ten behoeve van eventuele toekomstige vacatures, wil NRG uw informatie gedurende een periode van maximaal zes maanden bewaren. Bij het invullen van het sollicitatieformulier wordt daarvoor uw toestemming gevraagd. U kunt ons op elk moment verzoeken uw persoonsgegevens na twee maanden te verwijderen.

3.4 Cameratoezicht, bezoekersregistratie en toegangscontrole

NRG verwerkt persoonsgegevens in het kader van cameratoezicht, bezoekersregistratie en toegangscontrole. Zij is daar op grond van wet- en regeling toe verplicht. Voor deze doelen verwerkt NRG naam, adres, emailadres, paspoortnummer en geldigheidsdatum van een paspoort.

3.5 NDRIS

NRG verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar activiteiten binnen het Nationaal Dosis Registratie- en Informatie Systeem (NDRIS).

In opdracht van het  Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert NRG het beheer over het Nationaal Dosis Registratie- en Informatie Systeem (NDRIS). Dit is het Nederlandse systeem voor registratie van de stralingsdosis door radiologische werkers. Op de verwerking van persoonsgegevens door NDRIS is, in aanvulling op hetgeen in deze privacyverklaring is opgenomen, ook het Reglement Privacybescherming Persoonsgegevens NDRIS van toepassing.

3.6 Zakelijke relaties

NRG verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen voor het onderhouden van de zakelijke relatie, voor het doen van aanbiedingen voor en/of het verstrekken van informatie over onze dienstverlening, producten en overige activiteiten en voor het sluiten en onderhouden van overeenkomsten. NRG verwerkt daarvoor de volgende persoonsgegevens: naam, contactgegevens en functie van contactpersonen. NRG kan deze persoonsgegevens delen of doorgeven aan derden indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakelijke relatie, bijvoorbeeld aan onderaannemers die namens NRG diensten verlenen. NRG zal persoonsgegevens delen of doorgeven aan derden als NRG daartoe wettelijk verplicht is of verplicht wordt op grond van een rechterlijke uitspraak.

Indien u een opdrachtgever of leverancier van NRG vertegenwoordigt, kunt u namens de opdrachtgever of leverancier persoonsgegevens verstrekken. Informatie die u op deze wijze verstrekt, kan NRG gebruiken om een transactie met u aan te gaan of uit te voeren.

3.7 Onderzoeksdoeleinden

U stemt ermee in dat wij van u of namens u ontvangen (vertrouwelijke) informatie en persoonsgegevens, mits geanonimiseerd en niet herleidbaar, mogen gebruiken onder andere in het kader van het samenstellen en aan- of onderhouden van best practices, statistiek, onderzoeksdoeleinden en/of benchmarking.

4. Bewaartermijn

NRG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

5. Rechten van betrokkenen

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u NRG verwerkt, kunt u een schriftelijk verzoek indienen. NRG behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Als blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Ook kunt u verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. Uw verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar privacy@nrg.eu.  

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de beantwoording van uw verzoek, stellen wij het op prijs als u ons daarover informeert. Dat kan via email privacy@nrg.eu. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens en kunt daarvoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Functionaris gegevensbescherming:

NRG heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. U kunt contact opnemen met de functionaris via privacy@nrg.eu.

7. Aanpassingen privacyverklaring

NRG behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.