Persbericht

Update Tritium-sanering Petten

06 mei 2019

Zo’n 6 jaar voert NRG saneringsactiviteiten uit om grondwater met verhoogde concentraties tritium uit de grond rondom de Hoge Flux Reactor te saneren. NRG heeft hiervoor de stroming van het grondwater in kaart gebracht en een voorspelling gemaakt van het gedrag van de pluim. NRG voert maandelijkse controlemetingen uit om de pluim met verhoogde concentraties tritium te volgen. Op basis van de metingen kan de flexibele saneringsinstallatie worden ingezet om op de zogenoemde ‘hotspots’ grondwater met verhoogde concentraties tritium te saneren. Uit de nieuwste metingen is voor het eerst gebleken dat er in één van de metingen een kleine concentratie van tritium is aangetroffen in de sloot aan de Westerduinweg. Dit is conform verwachting. Het betreft een hoeveelheid van 59 becquerel per liter, ruim onder de vergunningsnorm voor het terrein, dit is namelijk 5000 becquerel per liter. Gezien het feit er een verhoogde concentratie tritium is gemeten buiten ons terrein gaat NRG het aantal bemonsteringspunten buiten de terreingrens uitbreiden en de frequentie van controlemetingen verhogen, om de situatie goed in de gaten te kunnen houden. NRG doet dit in overleg met landeigenaren en heeft hierover het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en haar toezichthouder ANVS geïnformeerd.

Wat is tritium?

Tritium is een radioactieve stof die ontstaat door kernreacties in een kernreactor, maar ook door deeltjes met hoge energie afkomstig van de zon. Daardoor komt deze radioactieve variant van waterstof overal op aarde voor, meestal in de vorm van water. Tritium is daarom van nature ook in de mens aanwezig. De straling van tritium is heel zwak en kan niet door de huid dringen. Alleen door inslikken of inademen kan tritium bijdragen aan de stralingsblootstelling van mensen. Hiervoor zijn dan veelal grote hoeveelheden nodig. Radioactieve stoffen kennen een vervaltijd en verdwijnen ‘vanzelf’, sommigen vervallen snel, andere doen er (veel) langer over. Bij tritium duurt het ongeveer 12 jaar voordat de hoeveelheid tot de helft is teruggebracht. Omdat tritium meestal onderdeel uitmaakt van water, gedraagt het zich in de natuur ook zo. Water kan verdampen en zich zo als waterdamp in de lucht verspreiden. Als water in de bodem komt, zal het wegzakken en kan het in het grondwater terechtkomen. De gevonden concentraties van het tritium in het grond- en oppervlaktewater rond de HFR zijn dusdanig laag, dat het geen gevaar voor medewerkers en omwonenden oplevert en op basis van de drinkwaterrichtlijn als drinkwater gebruikt zou mogen worden.

Op 8 oktober 2018 heeft NRG een informatiebijeenkomst gehouden in Petten over tritium naar NRG heeft ook RIVM een informatieve presentatie gegeven over tritium en wat de effecten zijn voor mens en milieu. RIVM heeft ook een rapport hierover gepubliceerd. Op 25 oktober 2018 heeft er tijdens werkzaamheden in het pompgebouw bij de reactor een kortstondige lekkage voorgedaan (zie nieuwsbericht) en is er 0,9 kubieke meter water met daarin tritium vrijgekomen. NRG heeft hierop haar saneringsactiviteiten geïntensiveerd.

Achtergrond tritiumsanering
In 2012 is er tritium gemeten in het grondwater in de bodem bij de Hoge Flux Reactor. De oorzaak was een lekkage in een transportleiding, die alleen wordt gebruikt tijdens onderhoudsstops om bassinwater tijdelijk op te slaan in een opslagtank. Deze leiding is toen direct vervangen. Om de tritiumverontreiniging te verwijderen, is NRG in februari 2013 gestart met saneren door het oppompen van grondwater. 

Meer weten?

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal

Cora Blankendaal
Persvoorlichter