Persbericht

HFR niet opgestart - update 3 maart

03 maart 2022

Update 3 maart

De  HFR is op 20 januari 2022 niet opgestart als gevolg van een lekkage in een watersysteem. Het betreft een systeem dat water levert voor testfaciliteiten, die zich bevinden aan de buitenzijde van de reactorkern. De lekkage bevond zich in de reactorhal, binnen de zogenoemde insluiting. Er is geen risico geweest voor nucleaire veiligheid, mens of milieu.

De HFR heeft gewerkt aan een oplossing voor het herstel van de installatie. Deze oplossing inmiddels is goedgekeurd door de interne veiligheidscommissie en is voorgelegd aan de toezichthouder ANVS. NRG is gestart met het herstellen van alle functies door een aanpassing in de leidingen van het koelsysteem aan te brengen. Voor deze aanpassingen moet ook het veiligheidsrapport van de HFR worden geactualiseerd. Dit rapport is verbonden aan de vergunning en daarom is voordat de reactor weer opgestart mag worden, een wijziging van de vergunning nodig.

Dagelijks worden er wereldwijd meer dan 30.000 patiënten per dag geholpen met medische isotopen uit de HFR, om deze maatschappelijke taak weer op te pakken, heeft NRG daarom het verzoek gedaan de vergunning bij publicatie direct in werking te laten treden. Zodat NRG de HFR, na het verkrijgen van de benodigde toestemming door de toezichthouder ANVS, kan opstarten.

NRG verwacht dat de reactor gestart kan worden op 17 maart 2022.

 

Update 8 februari 

Het HFR-projectteam heeft de volgende update over de voortgang verstrekt. De oorzaak van het mankement is geïdentificeerd en de analyse van de onderliggende oorzaak is uitgevoerd en zal worden ingediend bij de toezichthouder ANVS.   

Het projectteam boekt goede vooruitgang en er is een oplossing voor het herstel van de functionaliteit gekozen. Het plan, met inbegrip van de ondersteunende veiligheidsanalyses, is in voorbereiding en zal bij de ANVS worden ingediend.  Na goedkeuring van het plan door de ANVS zal de gekozen oplossing worden geïmplementeerdwaardoor het koelsysteem weer hersteld zal worden.   

NRG informeert haar klanten en relaties over de voortgang van de situatie.  

 

Update 2 Februari

Afgelopen week heeft het HFR-projectteam haar inspectiewerkzaamheden kunnen vervolgen nadat delen van het leidingwerk vrij zijn gemaakt. Deze werkzaamheden in een radiologische ruimte vragen een zorgvuldige voorbereiding en extra maatregelen om dit zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. Dit weekend hebben leidinginspecties plaatsgevonden en zijn er indicaties voor lekkage gevonden. Nader onderzoek wordt uitgevoerd om de bronoorzaak vast te stellen.    

Parallel hieraan werkt het projectteam aan verschillende mogelijke oplossingsrichtingen om de HFR weer veilig in bedrijf te kunnen nemen. Deze week worden deze opties nader uitgewerkt en de risico’s in kaart gebracht, op basis hiervan zal waarschijnlijk in de loop van deze week een oplossingsrichting kunnen worden geselecteerd. Daarna zal een planning worden gemaakt en zal het voorstel worden voorgelegd aan de toezichthoudende instanties, zowel intern als extern.   

NRG informeert haar klanten en relaties over de voortgang van de situatie.  

 

Update 25 januari: Nader onderzoek 

Het onderzoek naar de oorzaak van het technisch mankement wordt deze week verder vervolgd. Naar verwachting kunnen wij volgende week een update geven.

Berichtgeving 21 januari
Tijdens controlewerkzaamheden voorafgaand aan de reactorstart is er een technisch mankement aangetroffen in een koelsysteem van de reactor. Als gevolg hiervan is de reactor niet opgestart.

NRG kan nog geen indicatie geven wanneer de reactor weer wordt opgestart. NRG informeert Nuclear Medicine Europe (NMEU), de organisatie die producenten en afnemers van medische isotopen bij elkaar brengt, zodat de productie van medische isotopen zo goed mogelijk gecontinueerd kan worden. NRG verwacht volgende week meer informatie te kunnen geven.

Een HFR-projectteam onderzoekt op dit moment de oorzaak. NRG rapporteert omtrent de status en voortgang van het onderzoek aan de bevoegde autoriteiten. Er is geen sprake van risico voor mens en milieu.

 

Hoge Flux Reactor

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter