Nieuws

Altijd op de hoogte

Baanbrekend onderzoek naar nucleaire medicijnen? De bijdrage van kernenergie aan de klimaatdoelen? Wij dragen concreet bij aan een schonere, gezondere wereld.

Volg hier de actuele ontwikkelingen rond ons nucleaire onderzoek, onze adviezen en de productie van levensreddende nucleaire medicijnen.

Op de hoogte blijven van alle nucleaire ontwikkelingen rondom gezondheid en energie? Meld je aan voor onze updates onderaan deze pagina. 

Contact voor de media

Woordvoering coördineert alle inkomende mediavragen. Heb je een vraag, neem dan contact op met:

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter

Laatste nieuws

17 augustus 2022

NRG en Curium hebben een meerjarig contract getekend voor de productie van molybdeen-99, het uitgangsmateriaal voor technetium-99m (Tc-99m). Tc-99m is de meest gebruikte isotoop in de nucleaire geneeskunde voor het diagnosticeren van levensbedreigende ziekten, zoals hart- en vaatziekten, long- en hersenaandoeningen en kanker. Door deze hernieuwde samenwerking kunnen 30.000 patiënten per dag blijven rekenen op de productiecapaciteit voor nucleaire geneeskunde in Petten.

26 juli 2022

In de Hoge Flux Reactor in Petten is gestart met het onderzoek naar het materiaal van de splijtstofbekledingsbuizen. Om in de toekomst de levering van elektriciteit af te stemmen op de fluctuerende energievraag, moeten er nieuwe splijtstofbekledingsbuizen worden ontworpen omdat de temperaturen ook zullen fluctueren. In december 2020 zijn EDF en NRG een samenwerking gestart en gedurende de afgelopen 18 maanden zijn alle voorbereidingen getroffen voor het conceptontwerp, het definitieve ontwerp en de fabricage van de bestralingsinstallatie.

01 juli 2022

Van 21 tot 28 juni 2022 heeft een team van zeven internationale experts namens het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) een bezoek gebracht aan de Hoge Flux Reactor (HFR) van NRG in Petten. Doel van deze missie was het onder de loep nemen van de wijze waarop NRG de veroudering van haar installaties beheerst. NRG vierde vorig jaar het zestig jarig bestaan van de reactor en uiteraard is verouderingsbeheersing een belangrijk thema voor een reactor van deze leeftijd.

30 maart 2022

Nucleaire geneeskunde is onmisbaar in de strijd tegen kanker Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers heeft op 30 maart een bezoek gebracht aan de Energy & Health Campus in Petten. De minister sprak met medisch deskundigen en met de directie van NRG-PALLAS, over het belang van de medische isotopen productie, onderzoek en over het PALLAS-project. Speciale aandacht ging uit naar de ontwikkeling van nieuwe therapeutische isotopen en de samenwerking met universitair medische centra. 

17 maart 2022

De komende maand worden ruim 1,1 miljoen patiëntdoses geproduceerd, die gebruikt worden voor de diagnose en behandeling van levensbedreigende ziektes zoals kanker en hart- en vaatziekten.

11 maart 2022

Elf jaar na de atoomramp in Fukushima zit Japan nog met radioactief water. Voornemen van de Japanse overheid is om het radioactief water af te voeren naar de oceaan. Omliggende landen hebben zorgen uitgesproken over deze operatie en de impact op mens en milieu.

03 maart 2022

De  HFR is op 20 januari 2022 niet opgestart als gevolg van een lekkage in een watersysteem. Het betreft een systeem dat water levert voor testfaciliteiten, die zich bevinden aan de buitenzijde van de reactorkern. De lekkage bevond zich in de reactorhal, binnen de zogenoemde insluiting. Er is geen risico geweest voor nucleaire veiligheid, mens of milieu.

01 maart 2022

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft voor de bouw van de PALLAS-reactor en voor de realisatie van het Nuclear Health Centre (NHC) een vergunning verleend in het kader van de Wet natuurbescherming. De vergunningverlening betekent dat PALLAS verder kan met de realisatie van de bouwplannen op de Energy & Health Campus in Petten. Marco Visser, licensing manager PALLAS: ‘Dit is een prachtige stap voorwaarts. Onze aanpak, project-specifiek ecologisch onderzoek, heeft aangetoond dat stikstofdepositie de realisatie van de PALLAS-reactor en onze productiefaciliteit het NHC niet in de weg staat.’

22 februari 2022

Waarom is de reactor niet opgestart? Welke acties worden er ondernomen om te voorkomen dat er tekorten ontstaan of om de reeds aanwezige tekorten op te lossen? en andere vragen worden beantwoord in dit bericht.

17 februari 2022

Sietsche Eppinga zal per 1 maart 2022 aantreden als Construction Director PALLAS-reactor. Sietsche gaat leiding geven aan de bouwwerkzaamheden voor de PALLAS-reactor op de Energy and Health Campus in Petten.