NRG meldt aan de autoriteiten

20-10-2015

Veiligheid staat voorop. Adequaat reageren op ongewone gebeurtenissen (ongeacht grootte, het risico of de gevaarzetting) is een voorwaarde voor nucleaire veiligheid. Via een persbericht meldt NRG aan het einde van ieder kwartaal alle ongewone gebeurtenissen die aan de bevoegde instanties gerapporteerd zijn. In dit kader zijn er in het derde kwartaal van 2015 er zes meldingen gedaan.


Hoge Flux Reactor

Tijdens de laatste dagen van de bestralingscyclus is op 16 september een licht toegenomen fluctuatie gesignaleerd op de nucleaire instrumentatie van het controlepaneel van de Hoge Flux Reactor. De reactor is in gecontroleerde stappen afgeschakeld. Onderzoek heeft aangetoond dat er een marginale speling is aangetroffen in één van de zes regelstaven van de reactor. Regelstaven regelen het ‘vermogen’ van de reactor. De geconstateerde speling heeft geen invloed gehad op de functionaliteit van de regelstaaf en op de reactorveiligheid. Nadat NRG passende maatregelen heeft gedefinieerd, zal de reactor conform reguliere procedure na goedkeuring van de toezichthouder, ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid & Stralingsbescherming) opstarten. 

Op vrijdag 3 juli is een defect relais in een van de vergrendelingsketens van de HFR aangetroffen. Uit nader onderzoek is gebleken dat dit een relaiscontact in de magneetstroomketen betreft van het afschakelsysteem, dit is inmiddels vervangen.

Molybdeen Productie faciliteit

Op 14 september heeft er tijdens de productie van medische isotopen een ontruiming plaats gevonden in de Molybdeen Productie Faciliteit (MPF). Uit onderzoek is gebleken dat er een luchtfilter van een productiecel verstopt was geraakt, het filter is direct hierop vervangen. Er zijn geen besmettingen geconstateerd en de procedure rondom het vervangen van de filters in relatie tot het aantal producties wordt aangepast.

Bij de productie van medische isotopen komt afval vrij, dit afval wordt opgevangen in een speciale tank. Er zijn twee tanks beschikbaar, die afwisselend worden gebruikt. Deze opslagtanks beschikken over voldoende capaciteit voor meerdere producties. Op 21 september bleek tijdens het productieproces dat één van deze tanks vol was. Na deze constatering is het afval verpompt naar een andere opslagtank. Door implementatie van additionele veiligheidschecks is zeker gesteld dat de MPF weer veilig in bedrijf kon gaan. Momenteel wordt onderzocht wat de onderliggende oorzaak is van de volle tank.

 

Overige installaties

Op dinsdag 1 september werd door een medewerker een aardgaslucht geroken in de kelder van het gebouw waar radioactief afval verwerkt wordt. Hierop is direct het gebouw ontruimd. Uit een gasmeting bleek inderdaad een licht verhoogde concentratie aardgas aanwezig in de kelderruimte door een niet goed afgesloten aftakking van de gasleiding. Deze aftakking is niet in gebruik en is daarom diezelfde dag nog verwijderd, waardoor de installatie weer kon worden vrijgegeven voor normaal gebruik. 

Op woensdag 8 juli bleek er een defect te zijn in één van de koppelingen van het ondergrondse bluswaternet. NRG heeft de autoriteiten geïnformeerd over een tijdelijke bovengrondse voorziening van het bluswaternet op het terrein. Inmiddels is het defect verholpen en is de oorspronkelijke bluswatervoorziening weer in werking. 


Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:

Voorlichting NRG
+31 224 56 4653
pers@nrg.eu